29000 träffar på kritik mot socialtjänsten under ett år…mycket eller lite

29000 träffar på kritik mot Socialtjänsten i Sverige. Det blev resultatet när Eva, fostermamman från Mark googlade på just anmälningar mot socialtjänsten. Ändå säger Barn- och äldreminister Maria Larsson att hon får få indikationer på att det finns brister i lagen. Det här är ett långt inlägg men den som inte orkar läsa, låt bli. Det är i mina ögon bara en förstärkning av den kritik som kommer mot socialtjänsten. Däremot är det synd att inte fler inom sociala medier inser de orättvisor och fel som begås, för om fler skrev skulle man tvinga fram en debatt. Aftonbladet Granskning har fått 68 röster till granskning om socialtjänsten men väljer troligen sjukvården.

Ärendena som finns på Google handlar om allt från nekad vård av missbrukare till omhändertaganden av barn. Så missnöjet mot socialtjänsten är relativt utbrett inom alla områden. Här kommer ett axplock av anmälningarna.

Barn o Ungdomsärenden  TT skriver i augusti detta år om ett fall i Dals-Ed där socialstyrelsen skriver ”Gör om – och gör rätt. Socialtjänsten i Dals-Ed får allvarligt kritik för omfattande brister i handläggningen av ärenden som rör barn och unga.
Tillsynsmyndigheten talar om rättsosäkerhet och återkommande brister i struktur, rutiner och kompetens kring unga.”
Granskningen gjordes efter ett flertal klagomål och kommunen tvingas nu gå igenom alla pågående sociala ärenden med barn och unga inblandade.                    I Gävle kritiseras kritiseras av Socialstyrelsen socialtjänsten efter en större granskning av hur kommunen hanterar barn- och familjeärenden.
I fall där barn sagt sig bli slagna har socialtjänsten bara pratat med de vuxna och inte med barnen innan beslut tagits om att inte inleda utredning.” Socialstyrelsen granskar att kommunernas socialtjänst ger människor den vård och omsorg som de har rätt till. Under en begränsad tidsperiod fick myndigheten in ett 15-tal anmälningar som rörde socialtjänsten i Gävle. Detta ledde till att Socialstyrelsen 2010 beslutade sig att göra en större granskning av kommunens barn- och familjeomsorg. Resultatet presenteras nu i en rapport. Kritiken mot kommunen är allvarlig bla när det gäller anmälningar om barn som varit vittne till våld eller sagt sig blivit slagna. Barnen har inte fått komma till tals. ”Nämndens bedömningar vad gäller dessa anmälningar måste starkt ifrågasättas”, skriver Socialstyrelsen och kräver att kommunen framöver ska se till att alla parter får komma till tals.

Socialstyrelsen konstaterar vidare att det förekommit att barn varit placerade i familjehem längre än två månader utan att några särskilda skäl dokumenterats. Myndigheten ifrågasätter även om socialnämnden hanterar ansökningar från ungdomar på ett seriöst sätt när de vill ha en annan bostad med hänvisning till relationsproblem inom familjen. Det är inte tillräckligt att rutinmässigt hänvisa till familjestöd för att förbättra relationerna, menar Socialstyrelsen.

Även på flera andra punkter får socialtjänsten kritik, bland annat för att inte ha lämnat ut allmänna handlingar till föräldrar. Sammanlagt kräver Socialstyrelsen att kommunen ska bättra sig på tolv olika punkter. Socialnämnden i Gävle fattar 33 000 överklagningsbara beslut om året.

Socialnämnderna i Linköping och Kalmar får kritik av Socialstyrelsen, för att ha varit alltför passiva gentemot barnen i en utsatt familj detta trots att en skolsköterska slog larm om våld mot mamman och ett av barnen utreddes inte alls. Inte heller när döttrarna flydde till en kvinnojour för att komma undan pappan och brodern ingrep socialtjänsten. Motiveringen var att ett ingripande skulle förvärra situationen för mamman. I Göteborg glömdes familjehemsplacerade barn bort upp till tre år. De fick inte besök och hade ingen kontakt med socialtjänsten. Detta upptäcktes då Stadsrevisorerna granskade utvalda stadsdelar då det gäller familjehemsplaceringar under 2010. Det värsta exemplet kom från Kortedala. Socialtjänstlagen säger att placerade barn i familjehem skall ha besök av socialsekreterare minst 2 gånger om året. Beslutet skall också omprövas var sjätte månad när det gäller placeringar. ”– Det som hänt är skamligt. Jag är förbannad. Jag har talat med ansvariga och jag accepterar inga av de förklaringar som presenterats för mig, säger Dario Espiga (S), ordförande i sociala resursnämnden.”                                                        Kortedala placerade 73 barn och ungdomar i familjehem förra året. Enligt Dario Espiga visade elva av tolv granskade placeringar att barnen inte fått besök eller varit i kontakt med socialsekreterare på upp till 36 månader. Det är inte första gången Kortedala får kritik för sin oförmåga att hantera familjehemsplaceringar. ”Jag tycker att barnen ska kontaktas oftare än var sjätte månad av socialtjänsten, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP)”. Det finns barnsekreterare i vissa stadsdelar som endast ska jobba med att besöka och ha kontakt med de placerade barnen. Det borde vara ett minimikrav att alla har det, anser Helene Odenjung.                                                                                               Förklaringarna till de uteblivna träffarna beskrivs med att det varit för många ärenden och brister i organisation.

En 18 årig pojke med Aspergers syndrom placerades med tvång på en institution för grova brottslingar. Anders Pemer ordförande i Organiserad Aspbergare kallar det övergrepp. 18 åringen har flera gånger blivit misshandlad och kränkt av ungdomarna på stället som inte kan förstå eller acceptera pojkens funktionshinder.

Socialtjänsten i Fosie kritiserades för dålig uppföljning och bristande dokumentation inom familj- och individomsorgen. (2010-10-29) Kritiken innebar att man gjorde om dokumentationssystemet och införde (BBIC) som sätter barnen i fokus. Sedan januari i år man ändrat arbetet med familjehemsvård, tre socialsekreterare arbetatar enbart med rekrytering och utredningar av familjehem. Fyra jobbar enbart med barnen och hur det går för dem i deras placering.

Smålandsposten skrev om en tioårige pojke som i slutet av juli 2010, fick tillbringa natten på polishuset i Ljungby efter att hans vuxna kontakt anhölls gravt berusad, och socialtjänsten samtidigt inte såg någon möjlighet till att ta hand om pojken. Fallet är inte unikt säger, Mats Lagerblad, operativ chef på Kronobergspolisen.
– Om vi verkligen behöver hjälp så är det inte lätt att få tag i någon och framförallt går det inte fort, säger han.

Bistånd och försörjningsärenden
Den stora skandalen var när Kommunalrådet Torkild Strandberg (FP) i Landskrona införde sina egna regler för socialbidrag. Systemet med obligatorisk motprestation för bidragstagare ifrågasätts men kommunalrådet ger sig inte. ”Riktlinjer som är i strid med lagen, orimliga krav på ”motprestation”, dålig eller ingen dokumentation, bristande samråd med arbetsförmedlingen, karensdag, avsaknad av utredningar och bristfälliga bedömningar, är huvudpunkterna i kritiken”.

Hela systemet med obligatorisk motprestation i form av 30 timmars sk kompetenshöjande verksamhet i veckan, ofta i form av praktik, i utbyte mot socialbidrag. Detta används trots Socialstyrelsens beslut bla i Stockholm, där man inte ens ger hyreshjälp om inte personerna presterar gratis arbete eller meningslösa Jobbtorg.                                                                                 Socialstyrelsen skriver att man inte kan förutsätta att alla som söker ekonomiskt stöd har behov av kompetenshöjande åtgärd. Det finns tiillfälligt arbetslösa, färdiga studenter och akuta situationer.

”Socialstyrelsen förstår inte riktigt anledningen till att man gör en sådan här generell riktlinje, säger Gabriel Olsson, inspektör på Socialstyrelsen.”

Socialtjänstlagen säger att praktik, eller annan kompetenshöjande åtgärd, kan erbjudas personer under 25 år. För andra krävs särskilda skäl. Som att stärka möjligheten till att komma in på arbetsmarknaden, inte bara tidsfördriv. En ordentlig individuell utredning måste också göras och samråd med arbetsförmedlingen hållas. Men inte i något av de ärenden som Socialstyrelsen granskat fanns dokumentation som visade att socialtjänsten i Landskrona rådgjort med arbetsförmedlingen. Socialstyrelsen ställer sig även frågande till den karensdag som tillämpas för Landskronas socialbidragstagare när de blir sjuka eller är godkänt lediga.                                                                                             ”Vi kan tycka att det är missvisande att använda begreppet karensdag. Det låter som om det är en arbetsinsats man håller på med och det är det ju inte, utan det handlar om ett individuellt behovsprövat bistånd.” Utmärker sig Landskrona jämfört med andra kommuner?                                                                                           ” Det kan jag inte svara på för vi har inte gjort någon generell tillsyn över försörjningsstöden, inte länsstyrelsen som hade hand om det tidigare heller. Det här är ett mörkt fält.     Skulle det behövas en sådan tillsyn?             ”Det tror jag absolut. Det ringer många, även från andra kommuner och klagar.”

Det är just bristen på tillsyn när det gäller socialbidragsreglerna som gör att Kommuner som Stockholm kan ha sitt eget regelverk och konsekvent tolka socialtjänstlagen enligt egna kriterier. Tyvärr är det också så att samma instans Socialstyrelsen, som granskar regelverket är dem som ger vägledning och riktlinjer i de här ärendena till kommunerna. Eller indirekt accepterar kommunernas förfaringssätt.

Frälsningsarmén i Uppsala kritiserar de snäva reglerna för ekonomiskt bistånd. ”Michael Hjerpe, verksamhetsansvarig vid Frälsningsarmén i Uppsala, berättar om några personer han nyligen haft kontakt med. ”En i familjen har blivit långtidsarbetslös och man har tvingats sälja villan till underpris. Socialtjänsten ville inte hjälpa till med de pengar som fattades. Det kanske rörde sig om 2 000– 3 000 kronor i några månader. I vissa fall kan jag tycka att socialtjänsten borde göra undantag från reglerna”. Något annat Michael Hjerpe vänder sig mot är att socialtjänsten ofta går tillbaka tre månader i tiden för att beräkna om någon har rätt till socialbidrag. Om man bedömer att en person haft utrymme att spara pengar under den perioden kan det bli nej till bidrag.

Missbrukare Finspångs socialtjänst får allvarlig kritik av Socialstyrelsen på flera punkter i ett ärende gällande en ung missbrukare. Bland annat har dokumentationen och handläggningen av ärendet varit dålig, då ställningstaganden som föregår beslut inte motiverats. Socialtjänsten får även kritik för deras bemötande mot vårdtagarens anhöriga, vilka visat stort engagemang, men fått dåligt stöd av kommunen.

Kommunen avslutade ärendet och stängde personakten kort efter att vårdtagaren avslutat två behandlingar på behandlingshem före avsatt tid. Någon motivering till beslutet finns inte i dokumentationen. Trots att flera anmälningar om fortsatta problem har man inte gjort bedömningen att LVM-vård varit nödvändig. (LVM-vård, innebär vård som ska bryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till förändring och till frivillig behandling.)

Socialstyrelsen har beslutat att kommunen måste säkerställa att dokumentation och handläggning sköts som det ska och att beslut motiveras och dokumenteras.

De vill även att kommunens socialtjänst ska hålla bättre ordning på sina papper så det blir lättare att följa ett ärende. Dessutom vill Socialstyrelsen att socialnämnden ska förbättra samarbetet med beroendekliniken och att närståendeperspektivet ska införas i deras rutiner.

Birgitta Öhman, tillförordnad enhetschef på socialtjänstens myndighetskontor, säger att hon inte kommenterar enskilda fall. – Men vi tar alltid till oss sakkunnig kritik för att utveckla och förbättra rutinerna med brukarnas bästa i åtanke.”

Stadsdelsförvaltningen i Hägersten/Liljeholmen har också en vana att inte ta allvar på LVM-anmälningar. I tre fall har de inte registrerats och i det fjärde inte lett till åtgärd, trots att situationen för den anmälde är densamma.

Detta är ett axplock av kritik och anmälningar. Trots detta förändras väldigt lite inom socialtjänsten i Sverige. Förändringarna är små öar i kommuner där man tar sitt uppdrag på allvar och inser att socialtjänst är inte förnedringstjänst utan en myndighet till allmänhetens tjänst. Många människor drar sig för att gå till socialbyrån, en del säger till och med att de hellre blir uteliggare och tiggare än granskade av socialsekreterare som har grundsynen att alla de möter är brottslingar och lurare av systemet.

Nu skall inte tjänstemännen lastas för alla problem, problemen är POLITIKERNA, detta oberoende färg. Det är inte bättre i S-styrda kommuner än i borgliga. Synen från politikerna är densamma, socialtjänst ligger längst ner på prioriteringsskalan. Hjälptagare skall hållas kort och i svältram. När jag tjatar om en revolution inom socialtjänsten menar jag det verkligen. Vilken politiker vågar ta första steget.

En annan fråga blir som jag nämde tidigare i texten, samma Socialstyrelse som utfärdar riktlinjer till Kommunerna kring regelverk för sociala insatser är också samma som sedan granskar och kritiserar. Kanske borde Socialstyrelsen börja granska sin egen verksamhet också.

Vet du en kommun som fungerar bra…hör gärna av dig till mig.

Ett svar till “29000 träffar på kritik mot socialtjänsten under ett år…mycket eller lite

  1. Tyvärr, är socialstyrelsen precis som andra tillsynsmyndigheter helt tandlösa. Det är ”påvarna” vid olika myndigheter som bestämmer…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s