Göran Grauers gästskriver även Tingsrätterna saknar kunskap

Följande inlägg handlar om att Kommunerna enligt socialtjänstlagen måste ureda innan ärendet går till en förvaltningsdomstol. Men Tingsrätten anser att om föräldrarna inte kan bevisa detta så kan Kommunerna bortse från utredningskrav. Göran Grauers har flera år följt och drivit ärenden inom LVU och Socialtjänstlagen.

 Det är inte bara Förvaltningsdomstolarna som är myndighetens förlängda arm, även de allmänna domstolarna dömer i myndighetens favör. Det här är ett kort utdrag ur en dom från Örebro tingsrätt och just det här stycket handlar om två bröder som under 11 år vuxit upp i samma familjehem. De har aldrig fått träffa sina föräldrar eller någon släkt. De två bröderna har bara varandra. Domen är 10 år gamla, men än idag vet ingen vad Anders problem var. 

Det som blir det verkligt skrämmande med denna dom är att det står klart att myndigheten kan ta barn utan utredning och kan sedan inte föräldrarna bevisa att en utredning varit nödvändig så har myndigheten gjort rätt. Det är också föräldrarna som skall bevisa att det är fel att skilja två bröder åt och kan föräldrarna inte bevisa detta så är det rätt att skilja syskon. Här är utdraget ur domen och under analyserar jag lite mer.

 Kommunen har medgivit att någon undersökning av familjehemmet Eriksson inte skett i anledning av Anders problem där, men kärande (familjen)  har inte visat att det funnits skäl till en sådan utredning.

Kärande har inte åberopat någon bevisning till stöd för sitt påstående att det var fel att skilja Anders och Mats åt och att placera Anders i ett annat familjehem i Garphyttan samtidigt som Mats fick stanna kvar i familjehemmet Eriksson. Kärande har inte heller visat att kommunen haft bristfälligt underlag för sitt beslut.

 Kommunen har medgivit att någon undersökning av familjehemmet Eriksson inte skett i anledning av Anders problem där; säger domstolen och avslutar med att säga: Kärande har inte heller visat att kommunen haft bristfälligt underlag för sitt beslut.

Om man inte gjort en undersökning (bland annat § 50 utredning enligt socialtjänstlagen) så kan där omöjligt finnas något underlag för beslut. Där finns inte ens ett underlag som skulle kunna vara bristfälligt. Där finns inget underlag överhuvudtaget.

 Kommunen har alltså tagit beslut och verkställt att sära på två bröder, som vuxit upp ihop och som bara haft varandra, utan något som helst underlag, utan någon som helst utredning eller undersökning trots att det framgått att Anders haft problem där. (11 kap.1 § första stycket SoL.)

Här under utdrag ur SoL och ett JO utlåtande rörande utredning.

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom an­sökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § första stycket SoL). ‘

Med utredning avses all den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende hos nämnden.152 ”Utan dröjsmål” kan ha olika innebörd beroende på vad saken gäller. Några bestämda tidsgrän­ser anges varken i socialtjänstlagen eller i dess förarbeten (se dock vad som tidigare sagts. 

Hur lång tid får en förhandsbedömning ta?). Bestämmelsen i 11 kap. 1 § SoL gäller alla utredningar, även utred­ningar som avser barns behov av stöd och skydd. Hur en sådan utredning ska bedrivas regleras i 11 kap. 2 § SoL och behandlas närmare av Socialstyrelsen i annat sammanhang.153

En särskild fråga som väcks när barn står utan vårdnadshavare eller av andra skäl behöver en ny vårdnadshavare är socialnämndens ansvar i sådana situationer. I detta fall kan vägledning hämtas ur Socialstyrelsens allmänna råd och kompletterande handbok, som innehåller stöd för tillkämpningen av 6 kap. 7–9 §§ föräldrabalken och 11 kap. 1 § SoL.154

Själva utredningen är aldrig en pågående insats från nämndens sida. Nämnden kan inte med hänvisning till att en utredning pågår låta bli att vidta nödvändiga åtgärder. Om den enskilde behöver någon insats under utredningstiden ska frågan utredas och avgöras genom ett särskilt beslut. Utredningsskyldigheten påverkas dock inte av att olika stödjande åtgärder vidtas under en pågående utredning. Utredningen ska ändå slutföras inom rimlig tid och leda fram till ett beslut av nämnden. I vissa fall är det självklart att nämnden ska inleda en utredning. Det gäl­ler inte bara när någon ansöker om bistånd enligt SoL eller begär insatser enligt LSS utan också i vissa andra situationer (se kapitlet Ärendets upp­komst). I sådana fall behöver nämnden inte fatta något särskilt beslut om att inleda en utredning.

  I andra fall måste nämnden först ta ställning till om det som har kom­mit till nämndens kännedom kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Om denna förhandsbedömning leder till ett beslut att inleda en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL ska detta dokumenteras.156

Det är  viktigt att den enskilde informeras om nämndens beslut så att det inte råder någon tvekan om att nämnden har inlett en utredning. Ett beslut att inleda en utredning kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär (16 kap. 3 § SoL).

 

JO 2003/04 s. 207  JO har understrukit vikten av att ett beslut om en formell utredning fattas då detta leder till en fastare struktur rörande utredningsarbetet. Om nämnden in­leder en utredning blir reglerna om bl.a. dokumentation, kommunikation och företräde inför nämnden direkt tillämpliga. Det är av stor vikt ur rättssäkerhets­synpunkt att dessa viktiga regler inte indirekt åsidosätts genom en ”formlös” handläggning.

 SR Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SVT, TV4  Nyheterna Alliansfritt Sverige, Metro

 

2 svar till “Göran Grauers gästskriver även Tingsrätterna saknar kunskap

  1. Ann Lindquist

    Hur kommer man i kontakt med dig Göran?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s