Bryter Ersättningsnämnden mot Förvaltningslagen

Ersättningsnämndens arbete fortsätter utan att regeringen ens vill ta upp frågan om granskning om hur nämnden arbetar. Det är en skandal och ett svek från den röd-gröna regeringen. Det begås så många precidiefel i Ersättningsnämnden att allt var rättssäkerhet är åsidosatt. Att Maria Larsson en gång uttalade sig om att rättvisa inte kunde skipas i nämndens arbete är bara förnamnet,orättvisan är uträknad och monumental. Och den nya regeringen fullföljer den orättvisan. Under en längre tid har Marianne och jag ägnat oss åt att granska ersättningsnämndens arbete. Marianne har erfarenhet från myndigheter och bl.a. Hyresnämnden som i praktiken är en domstol. Förfaringssättet är detsamma i ERN som i Hyresnämnden. Med den skillnaden att i Hyresnämnden får den förfördelade parten se alla underlag innan besluten fattas.                                                                                              Marianne skriver att hennes redogörelse förvanskats, att vittnesmål överhuvudtaget inte nämns. Enligt förvaltningslagens 15 § skall så ske. Vesäntliga delar av hennes berättelse har utelämnats, om detta nämndes inget innan ERN fattade beslut. Det är anmärkningsvärt att ERN kan fatta beslut utifrån en redogörelse där den andra sidan inte har fått se underagen för besluten. Av handlingar som kommer in till ERN kan det röra sig om allt från några sidor till ett par hundra dokument. Oberoende detta sammanfattas den sökandes liv på max 3-4 A-4 sidor. Detta gäller troligen inte bara Mariannes ansökan utan åtskilliga hundra andras.

Urvalet görs av unga jurister, ofta utan erfarenhet eller kunskap om det som vanvården handlar om,  en stor del är nyanställda som inte gått den introduktionsutbildning som genomfördes innan ERN började arbeta.

Besluten grundar sig på dagsformen i ERN och  symboliskt uttryckt – tärningskastning. Intressant är också att de sk muntliga berättelser som skall komplettera ansökningarna aldrig hamnar i protokollet – beslutsunderlaget. Beslutsunderlagen är helt enkelt färdiga innan den sökande kommer.

Att en sökande inte får se på vilka grunder besluten fattats är djupt odemokratiskt och frågan är om inte rättsvidrigt. Jml § 27 i Förvaltningslagen skall handlingarna redovisas innan beslut och att inte kunna påverka vad som skall tas upp eller få ha synpunkter på detta kan självklart påverka nämnden negativt.

ERN har trots skrivning därom i 26§ Förvaltningslagen ej rättat felen, vilket endast kan anses vara uppsåtlig förvanskning av inlämnad redogörelse.

I den Processbeskrivning, Göra Ewerlöf själv tagit fram som underlag för arbetet i nämnden, anges att ärenden jml § 7 i Förvaltningslagen skall handläggas ”snabbt , billigt och enkelt”  skrivningen i samma dokument  ”utan att rättssäkerheten eftersätts” har inte iakttagits.

I dokumentet hänvisas till sökandes redogörelse, trots att dokumentet är felaktigt redigerat, framgår att handläggaren inte gått igenom eller fäst något avseende vid de uppgifter, som framkommer av inlämnat arkivmaterial eller från journalanteckningar förda av ansvarig barnavårdsman. Ingen uppgift om inlämnat arkivmaterial finns angivet i beslutet.

Det finns också rena faktafel, som ålder, period då samhällsvården upphörde etc. Frågan är hur många sk underlag framför allt de som fått avslag som är belagda med rena faktafel.  I besluten om avslag hänvisas till sid 25 i regeringspropositionen (2011/2012:160) utan att närmare precisera vad man menar. Alla avslag avslutas med inte av allvarligaste art, ett begrepp som inte finns i lagen.

ERN fäster ingen vikt vid att vanvård också omfattar psykisk misshandel, sadistiska eller tortyrliknande förhållanden. I direktiven i fjärde stycket står ”Även andra fall ska dock kunna berättiga till ersättning. Nämnden ska därvid göra en sammanvägd bedömning av förhållandena i det enskilda fallet. I vissa fall har barnens levnadsförhållanden varit sådana att de i hemmet utsats för en mängd omständigheter som var för sig inte kan anses vara av allvarlig art och därmed inte berättiga till ersättning om man ser varje tillfälle eller omständighet för sig. Det kan exempelvis röra sig om viss misshandel utöver vad som betraktades som normal aga, särskilt om det utgjorde enstaka överilade händelser, ofredanden av olika slag och särbehandling. Sådana omständigheter kan dock sammantagna vara av allvarlig art och därför motivera ersättning, i vart fall om de upprepats och pågått under en längre tid. Någon absolut gräns för vad som ska anses utgöra en längre tid kan inte slås fast utan måste avgöras från fall till fall och påverkas av både vilket slags övergrepp eller försummelser som förekommit samt omfattningen och allvarlighetsgraden hos dem.”

Följande riktlinjer borde gälla ERNs arbete:

1. ERN är en nämnd, som skall arbeta mot ersättningslagen och döma utifrån vad som skrivs i den samt i propositionen. Därutöver skall handläggarna följa de direktiv Ewerlöf anger i Processbeskrivningen.

Att det påstås att ERN inte är en domstol är nonsens. Hyres- och arrendenämnden var jämställt med en tingsrätt, eftersom dom i hyresnämnden inte överklagades till tingsrätt, utan till hovrätt.        

Om inte ERN var jämställd med en domstol (tingsrätt), skulle man inte ha behövt skriva in att beslut i ERN inte går att överklaga.

2. I en tingsrättsprövning av ett tvistemål (brottmål är annorlunda med t ex åklagare som väcker talan) skickar någon (käranden) in en begäran om prövning i domstolen jml någon/ra §§ i tillämpligt lagrum av ett ärende.

Domstolen skickar inlagan till motparten (svaranden), som skickar in ett svaromål, som tillställs käranden. Rätten gör en sammanfattning av parternas skrivelser, skickar ut dem till resp part för godkännande och därefter blir båda sammanfattningarna ett s k recit (grund för talan och försvar mot talan).
 
När en sökande skickar in ansökan och redogörelse för vanvården till ERN, gör handläggaren självsvåldigt en sammanfattning och lägger in den i underlaget för beslut UTAN ATT SÖKANDEN GODKÄNT SAMMANFATTNINGEN (recit). ERN får endast ta del av handläggarens sammanfattning, som nu kallas “sökandens berättelse”, vilket den inte är, eftersom sökanden inte godkänt den.
Först när sökanden får ta del av ERNs beslut får sökanden ta del av sammanfattningen, och som det inte går att överklaga beslutet, strider denna hantering mot Förvaltningslagen. ERN begår alltså brott mot förvaltningslagen i samtliga beslut, men det är bara i avslagen det är rättsvidrigt.
(I ja till ersättning har handläggaren uppenbarligen tagit med tillräckligt allvarliga övergrepp för att ge ett ja-beslut, i nej till ersättning kan uppgifter om allvarlig vanvård ha utelämnats, vilka kunde ha lett till ett ja-beslut om de tagits med.)
Nämndens beslut om avslag grundar sig alltså på av HANDLÄGGAREN gjord sammanfattning, som definitivt inte är “sökandens redogörelse”, eftersom hen inte godkänt den.
 
3. Beroende på vem sökanden får som handläggare är reciten helt godtyckliga. Ibland är de flera sidor, ibland är de några rader. Som sökande är du alltså utelämnad åt handläggarens godtyckliga bedömning av din redogörelse, vilket är totalt rättsvidrigt.
Det finns säkerligen fler saker som rent rättsligt borde kunna granskas, men det är tillräckligt med tveksamheter för att regeringen skulle kunna begära en oberoende granskning av hur nämnden arbetat. Att inte göra det är ett totalsvek mot de tusentals sökande som får avslag på grunder som ingen mer än möjligtvis handläggarna förstår. Helt klart är att ERN inte läser några dokument eller handlingar utöver det som de får presenterat. Avslag och bifall är prefabricerade innan sökande kommit till förhör. De muntliga redogörelserna är spel för galleriet och det som styrker vårt antagande är att besluten oftast finns med i posten dagen efter eller senast två dagar efter mötet i Stockholm.
När Göran Ewerlöf säger att ansökningar som kommer in nu är svagare, beror det snarare på att ERN är avtrubbade och omottagliga för de liv som sökanden utsatts för. Minns hur man i Vanvårdsutredningen fick handledning och samtal för att klara alla intervjuer och berättelser. Men aldrig att någon upplevde utredarna som avtrubbade eller kyliga.
Regeringen måste ta upp ersättningsfrågan, granska och förlänga ansökningstiden så att alla får en rättvis chans till omprövning på nya premisser.
Regeringen måste också lyfta gruppen efter 1980 så att också de omfattas av ersättningen.
Av: Marianne Lönnqvist och Anne Skånér

5 svar till “Bryter Ersättningsnämnden mot Förvaltningslagen

 1. Det är inte acceptabelt att lagar inte följs ….det är inte acceptabelt att det begås förtal, falsk tillvitelse samt mened i domstolar…..det är inte acceptabelt att lagbrott är det som ska styra en samhällsstruktur där samhällsmedborgarna blir brottsoffer…

 2. Sitter här och klurar på logiken i nämndens beslut.

  För 2013 gjorde man av med endast hälften av budgeten, av 309,6 miljoner kr förbrukades bara drygt 155 Mkr. Varför då? Är det någon som hört talas om att en statlig budget, som fastställts i regleringsbrev till en myndighet, inte använts till fullo? Att hälften av medlen ”blir över”? Nä, just det. Det vanliga är att budgeten inte räcker, att den överskrids och myndigheten måste begära tilläggsanslag. Ta t ex försäkringskassan, migrationsverket m fl.

  Så när dessa nördar i Ersättningsnämnden snabbt får klart för sig, att deras hårda bedömningar med hälften avslag gör att halva budgeten blir kvar, så borde de ha insett att de gör för hårda bedömningar och genast sänka kraven på allvarlighetsgrad, så att dubbelt så många får ersättning = pengarna går åt, precis som regeringen beslutat om, eller hur? Och de som bedömts för hårt och fått avslag, de borde man ha omprövat och ändrat beslutet. Det är nämligen bara vi sökande, som inte kan överklaga ett beslut. Nämnden kan utan problem ompröva besluten om avslag. Särskilt som de är ”jurister”, eller hur?

  Så varför fortsätter de månad ut och månad in med dessa hårda krav, som dessutom skärpts under nämndens hela första år, så att nu bara 50% får ersättning? Att som Ewerlöf svamla om att ansökningarna blivit ”tunnare” är kvalificerat skitprat. Eftersom det tar ca sex månader att få upp en ansökan till beslut, så var det redan första halvårets ansökningar som landade på 50% avslag.

  Det är också anmärkningsvärt, att denne Ewerlöf nyligen påstod att den höga procenten avslag beror på att det bara är den ”hänsynslösaste vanvården”, som ger ja till ersättning. Var står det i ersättningslagen eller i propositionen? Ingenstans, och det vet han, detta självbelåtna överklassyngel . I lagen står det vanvård av ”allvarlig art” och ingenting annat.

  Men som sagt – av vilken anledning ägnar sig dessa ”jurister” åt att skärpa kraven hela tiden samtidigt som det finns pengar till ALLA SOM SÖKT ERSÄTTNING. En förklaring kan ju vara att de inte anser att vi som vanvårdades ska ha ett skit, vi var och är avskrap – obildade, eländiga, underklassiga. Själva är de förmer; de är aktade medborgare, framgångsrika och intellektuella. I min värld är de möjligen intellektuella med betong på inte.
  Marianne Lönnqvist

 3. Sigrid Wallmark

  Tack för att ni återkommit i den här frågan och håller liv i problemet, förhoppningsvis tills det är löst. Det måste finnas möjlighet att överklaga!
  I mitt fall, liksom i månag andras har jag förstått, känns beslutet lättvindigt och godtyckligt, Som att hitta ett strå för att kunna ge avslag, men stämmer inte med syftet till ERL enligt förarbetena och propositionen. Det verkar inte vara som det ska i ERN.
  Sigrid Wallmark, Örebro

  • Vi tycker att vid granskning att det inte stämmer, men juristerna har frihet att tolka som de vill, framför allt Göran Ewerlöf som gjort processbeskrivningen. Givet måste vi jobba vidare. Nej du kan inte överklaga men du kan söka igen.

 4. Sonja Olofsson

  HAR SJÄLV VARIT PÅ ERS:NÄMNDEN OCH JAG HÅLLER FULLSTÄNDIGT MED ER. HADE JAG VETAT VAD SOM VÄNTADE MIG OCH MIN SAMBO, HADE JAG ALDRIG ÅKT DIT. ORDFÖRANDEN FRÅGADE VAD JAG HADE PÅ MIG NÄR MANNEN I FOSTERHEMMET KLADDADE PÅ MIG VID SÄNGKANTEN. VI BLEV CHOCKADE, JAG TOTALLÅSTE MIG, FICK PANIK, VILLR DÄRIFRÅN 20 MIN SEN VAR DET SLUT.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s